کارت افزایش خطوط TES-824

این کارت جهت ارتقا ظرفیت سانترال TES-824 و افزایش تعداد خطوط شهری و داخلی استفاده میشود.
ظرفیت این کارت 3 خط شهری و 8 خط داخلی می باشد با اضافه کردن این کارت مرکز سانترال شما در مجموع تعداد خطوط به 6 خط شهری و 16 خط داخلی میرسد.

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات